Plussen en minnen: Evaluatie van de Wgr-plus

Even iets anders. Normaal gesproken blog ik hier over het onderwerp “overheid en informatie”, maar ik houd me ook met andere onderwerpen bezig. Een van mijn andere interesses is samenwerkingsverbanden van organisaties. (Ik ben afgestudeerd op macht in ICT-samenwerkingsverbanden.) Daarom ben ik erg enthousiast over (en trots op) de evaluatie van de wet op de WGR-plusregio’s (Wikipedia).

Aan het begin van dit jaar heb ik met Zenc-collega’s Peter Castenmiller en Barry Woudenberg het evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in het rapport “Plussen en minnen. Evaluatie van de WGR-plus.” Het is een complex onderwerp dat vele facetten heeft en vanuit verschillende invalshoeken kan worden onderzocht.

De conclusie is als volgt in de samenvatting opgenomen:

De Wgr-plusregio’s functioneren goed. De in de wet genoemde taken en verplichtingen van deze regio’s zijn alle gerealiseerd. Tevens wordt invulling gegeven aan de met de wet beoogde maatschappelijke doelstellingen. De regio’s spelen een belangrijke rol in het realiseren van een regionale dynamiek, waarin tegenstellingen tussen gemeenten worden overbrugd en de regio’s als geheel zowel in Nederland als in Europa op de kaart komen. De inliggende gemeenten ervaren meerwaarde, terwijl medewerkers van relevante vakdepartementen van mening zijn dat de Wgr-plusregio’s een goede bijdrage leveren aan het sectorale beleid. Provincies wijzen de Wgr-plusregio’s af, omdat hun aanwezigheid de provincies belemmert in hun ambitie integrale verantwoordelijkheid te dragen voor het gebiedsgerichte beleid.

Zie hier de pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de officiële downloadpagina.

Reacties zijn welkom.

Share